top of page

/audyty

Audyt rekompensaty jest niezależnym, zewnętrznym badaniem ex-post rekompensaty udzielonej operatorowi w formie zaliczek na wykonywanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za dany okres, najczęściej roczny. Rekompensata jest jedną z form pomocy publicznej, niezależnie czy jest przekazywana operatorowi w formie pieniężnej (zaliczkowe przelewy wynagrodzenia), czy też w formie np. podwyższania kapitału, pożyczek, aportów rzeczowych lub pieniężnych, a nawet nieodpłatnego przekazywania środków trwałych.


Z uwagi na szczególny charakter, zaleca się przeprowadzać audyt rekompensaty raz do roku, tym samym kontrolując czy nie doszło do nadmiernej, niezadowolonej pomocy publicznej, którą przekazaliśmy operatorowi. Audyt rekompensaty warto przeprowadzać po zamknięciu przez badany podmiot ksiąg rachunkowych za poprzedni rok, a jeszcze przed zakończeniem prac biegłych rewidentów.

Prognoza rekompensaty jest niezależną, zewnętrzną kalkulacją ex-ante wysokości rekompensaty, którą dany organizator planuje udzielić wybranemu operatorowi w kolejnych okresach realizacji umowy powierzenia. Okresy dla prognoz rekompensaty są zazwyczaj roczne, ale występują również okresy kilkuletnie i wieloletnie. Prognoza rekompensaty jest niezbędnym elementem, nierzadko stanowiącym załącznik, do zawarcia nowej bądź przedłużenia dotychczasowej umowy powierzenia z danym Operatorem świadczącym usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Kalkulacja rekompensaty, w tym zarówno audyt rekompensaty, jak i prognoza rekompensaty jest opracowywana w oparciu o następujące akty:

  • Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70,

  • Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

  • Wytyczne MRR/H/22(3)/05/2011 w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 11 maja 2011 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,

  • Umowę wykonawczą zawartą pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem wewnętrznym i tam zawartą metodologię oraz warunki dla kalkulowania rekompensaty.

Przy okazji kalkulacji rekompensaty, zarówno podczas audytu rekompensaty, jak i prognozy rekompensaty, REFUNDA oferuje także usługę oceny organizacji i prowadzenia rachunkowości u badanego operatora. Nasz zespół przeanalizuje czy posiadana polityka rachunkowości, w tym również stosowane tzw. klucze podziałowe (klucze rozliczeniowe), spełniają szczególne wymagania dotyczące ewidencji działalności publicznej i niepublicznej, w szczególności zasad wynikających z Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

bottom of page